Skip navigation
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Novinky
  3. Vyhodnotenie pilotnej fázy projektu

Vyhodnotenie pilotnej fázy projektu

Projekt Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) z Plánu obnovy a odolnosti SR „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior tabletov“ má za sebou úspešne zrealizovanú pilotnú fázu, ktorej hlavným cieľom bolo vyškoliť minimálne 1 000 seniorov a znevýhodnené osoby vo veku 65 a viac rokov v základných digitálnych zručnostiach naprieč celým Slovenskom.

Jedinečnosť tohto projektu spočíva v tom, že doposiaľ sa takýto projekt na Slovensku nerealizoval. A aj preto bola súčasťou projektu pilotná fáza, ktorej úlohou bolo overiť si nastavenia procesov a krokov k vytvoreniu efektívneho vzdelávacieho systému pre nadobúdanie a zlepšovanie zručností seniorov a znevýhodnených osôb na digitálnych zariadeniach.

Školenia digitálnych zručností pilotnej fázy boli spustené 23.5.2022, a prebiehali kontinuálne celkovo v 62 školiacich miestach v krajských a okresných mestách po celom Slovensku. Zapojené boli univerzity tretieho veku, základné a stredné školy, knižnice, obecné a mestské úrady, denné centrá a centrá voľného času, ktoré poskytli svoje priestory na realizáciu vzdelávacích školení. Školenia digitálnych zručností prebiehali v 52 okresoch z celkových 79 okresov na SR.

Počas pilotnej fázy projektu bolo úspešne vyškolených 1423 seniorov a zdravotne znevýhodnených osôb, ktorým boli odovzdané osvedčenia o úspešnom absolvovaní školenia a digitálne zariadenie v podobe tabletov do osobného vlastníctva pre rozvoj nadobudnutých digitálnych zručností. Okrem iného bol vyškoleným účastníkom zaslaný poukaz na dátový balíček so 40 GB objemom dát, aby mohli seniori a zdravotne znevýhodnení ostať online a plnohodnotne využívať možnosti digitálneho sveta kdekoľvek a kedykoľvek budú chcieť.

Pre nastavenie projektu slúžila aj Prípravná štúdia realizovaná pedagogickým subjektom Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) a mala odporúčací charakter pre rozhodovanie, akým spôsobom sa bude realizovať pilotná fáza projektu a zároveň ponúkla odporúčania pre jednotlivé aspekty implementácie projektu do budúcna.

Vyhodnotenie projektu

Prihliadnuc na prieskumy a odporúčania Prípravnej štúdie boli školenia digitálnych zručností v pilotnej fáze realizované dvomi spôsobmi. V spolupráci s univerzitami tretieho veku na Slovensku sa školili účastníci kombinovane na tabletoch a počítačoch. Prvé štyri moduly školenia frekventanti Univerzít tretieho veku absolvovali na počítačoch a posledný piaty modul sa školilo na tablete dodaného MIRRI SR. Prostredníctvom Jednoty dôchodcov na Slovensku nadobúdali účastníci na školeniach digitálne zručnosti výlučne na tabletoch s bluetooth klávesnicami pripojiteľným k tabletom. Cieľom bolo overiť si a vyhodnotiť viacero variant realizácie školení a nájsť tak optimálnu možnosť pre nastavenie realizácie celého projektu. Z výsledkov prieskumu spokojnosti účastníkov a školiteľov z pilotnej fázy projektu vyplýva, že školenia sú prínosnejšie a efektívnejšie ak sú realizované iba na tabletoch.

Do projektu boli vyberaní školitelia, ktorí uspeli na viac kolovom výberovom procese a boli vyberaní na základe posudzovania profesných a osobných kritérií. Školitelia väčšinou pôsobili ako pedagógovia na stredných školách, či v neziskových organizáciách aktívne sa venujúcim vzdelávaniu seniorov.
Školiace materiály boli pripravené v spolupráci s UPJŠ, pričom na ich obsahu sa podieľali aj odborníci, ktorých projektový tím MIRRI SR vybral za oponentov, aby viaceré expertné názory a návrhy prispeli k čo najlepšiemu výsledku a najkvalitnejšiemu spracovaniu školiacich materiálov.
Školenia digitálnych zručností pozostávajú z piatich výučbových modulov. Každý predstavoval jedno stretnutie do týždňa, ktoré trvalo 3 vyučovacie hodiny v dĺžke 45 minút, pričom medzi hodinami boli povinné 15 minútové prestávky na oddych a občerstvenie.
Celkovo sa frekventanti so školiteľmi stretli 5 krát po dobu 5 týždňov.
Na začiatku prvého modulu frekventanti absolvovali vstupný test na zhodnotenie úrovne ich digitálnych zručností. Na začiatku piateho – nadstavbového modulu frekventanti absolvovali výstupný test na zhodnotenie nadobudnutých digitálnych zručností a porovnanie nárastu úrovne DZ po absolvovaní školenia.

V prípade záujmu zúčastniť sa školenia sú k dispozícií dve možnosti ako sa predregistrovať na školenie. Na tejto webovej stránke môžete vyplniť predregistračný formulár alebo telefonicky na čísle infolinky Call Centra  02/35 80 30 80, kde Vám operátori radi pomôžu s predregistráciou či otázkami ku školeniam.