Skip navigation
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Domov
 2. Časté otázky

Časté otázky

Podmienky účasti na školeniach

Som senior/-ka, môžem sa zúčastniť školenia?

Školenia sa môže zúčastniť každý senior, ktorý ku dňu začatia školenia dovŕši vek 65 rokov.

Aké sú podmienky, ktoré musím splniť ak mám záujem sa školenia zúčastniť?

Základnou podmienkou je dovŕšenie veku 65 rokov najneskôr k dňu začatia školenia. Druhou podmienkou je úspešné vyplnenie a odoslanie predregistračného formulára, ktorý nájdete na našej webovej stránke. V prípade úspešného odoslania predregistračného formulára a voľných kapacít vo vybranom meste konania školenia budú seniori informovaní o voľnom termíne a ďalšom postupe.

Platí sa za školenie a digitálne zariadenie?

Keďže školenia sú realizované Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako investícia č.7 Komponentu 17 (Digitálne Slovensko) Plánu obnovy a odolnosti SR, seniorom sú školenia poskytované bezplatne. Po úspešnom absolvovaní školenia vznikne seniorovi nárok na odovzdanie technického zariadenia do jeho vlastníctva taktiež bezodplatne. 

Termíny školení

Kedy sa budú konať ďalšie školenia?

Školenia, ktoré prebiehajú v pilotnej fáze v mesiacoch máj - jún 2022 sú kapacitne už naplnené. Po letných prázdninách budú od jesene 2022 realizované ďalšie školenia digitálnych zručností po celom Slovensku, ktorých sa seniori budú môcť zúčastniť.

Dokedy sa budem môcť zúčastniť školenia digitálnych zručností?

Školenia digitálnych zručností budú prebiehať kontinuálne až do polovice roku 2026.

Obsah školenia

Čo sa na školení môžem naučiť?

Pre každé školenie je pripravený tematický rozsah výučby, ktoré majú pomôcť zvládnuť seniorom a seniorkám zorientovať sa v digitálnom svete.

Aby seniori zvládli bezpečne a plnohodnotne prácu s digitálnym zariadením, sú pre nich na školeniach pripravené nasledujúce témy vzdelávania:

 1. Základy práce s digitálnym zariadením
 2. Vyhľadávanie informácií
 3. Komunikácia online
 4. Informačná bezpečnosť

Predregistrácia

Ako sa môžem predregistrovať na školenie?

Momentálne je otvorená predregistrácia na školenia, ktorá zisťuje záujem seniorov o školenia v jednotlivých mestách. Vyplnením predregistračného formulára na tejto webovej stránke sú seniori zaradení do zoznamu záujemcov o školenie.

Ak sa teraz predregistrujem bude moja prihláška automaticky zaradená na vzdelávanie? Budem to mať už vyriešené a mám čakať už len na pokyny s termínom a dátumom školenia?

Po úspešnom odoslaní predregistračného formulára sú seniori zaradení do poradia záujemcov o školenie v danom meste.  V momente ak sa otvorí školenie v danom meste, v ktorom má senior a seniorka záujem sa školenia zúčastniť, budú predregistrovaní seniori kontaktovaní už s konkrétnym termínom a časom školenia.

Sme manželia a radi by sme sa spoločne prihlásili na školenie. Môžeme sa obidvaja prihlásiť ak spĺňame všetky kritériá?

V prípade splnenia podmienok pre účasť na školení je možné, aby sa zúčastnili školenia aj seniori, ktorí sú manželia. Po úspešnom absolvovaní školenia obaja manželia dostanú do osobného vlastníctva po jednom digitálnom zariadení.

Úroveň digitálnych zručností

Zvládnem školenie aj keď som nikdy so smartfónom, tabletom, počítačom, či internetom nepracoval/-a?

Školenia sú určené pre všetky úrovne digitálnych zručností, rovnako pre začiatočníkov ako aj pre pokročilých.

Za začiatočníka sa považuje senior/-ka, ktorý/-á doposiaľ nepracoval/a s počítačom ani tabletom či smartfónom, alebo má s ich užívaním minimálnu skúsenosť. Má nízku mieru digitálnych zručností, to znamená, že pracoval/-a s počítačom, tabletom alebo smartfónom len zriedkavo a to väčšinou za asistencie inej osoby.

Školeniami bude seniorov sprevádzať školiteľ pripravený pomôcť aj úplným začiatočníkom. Seniori budú vzdelávaní na školeniach vždy v skupinke s rovnakou úrovňou digitálnych zručností.

Ovládam základy práce so smartfónom, tabletom, počítačom alebo internetom, môžem sa školenia zúčastniť?

Školenia sa môžu zúčastniť aj seniori, ktorí už majú nadobudnuté digitálne zručnosti a považujú sa za pokročilých. Ide o seniorov, ktorí už pracovali s počítačom, tabletom alebo smartfónom denne, a majú s ich užívaním už vybudovanú skúsenosť.

Vo svojom meste/obci som nenašiel školenie, ale mám záujem sa školenia zúčastniť. Je to možné?

Školenia je možné zúčastniť sa aj v inom mieste ako v mieste bydliska ak je senior/-ka ochotný/-á do miesta školenia cestovať na vlastné náklady.

Priebeh školenia

Mám si na školenie doniesť svoj tablet/notebook? Čo ak tablet/notebook nemám, môžem sa napriek tomu školenia zúčastniť?

Nepotrebujete si nosiť žiadne vlastné digitálne zariadenie (tablet, notebook, PC). Všetko potrebné ( digitálne zariadenie, školiace materiály, zápisník, písacie potreby)  seniori dostanú na školení.

Môžem si vziať tablet/počítač po školení domov?

Počas školenia budú seniori digitálne zariadenie (tablet, počítač) využívať výhradne na hodine a po každom školení ho odovzdajú školiteľovi. Do osobného vlastníctva si digitálne zariadenie prevezme senior/-ka až po úspešnom absolvovaní celého školenia.

Ako dlho trvajú školenia?

Školenia pozostávajú z piatich stretnutí, raz do týždňa po dobu piatich týždňov. Jedno stretnutie trvá 3 vyučovacie hodiny, ktoré sú predeľované  15 minútovými prestávkami.

S koľkými seniormi sa budem stretávať v rámci môjho školenia?

Maximálna kapacita seniorov na jednom školení je 10 osôb v prípade, ak školenie vedie jeden lektor. Ak školenie vedú dvaja lektori, maximálny počet na jednu skupinu je 15 seniorov.

Kto ma bude školením sprevádzať?

Školenia budú viesť odborne kvalifikovaní lektori z akademického prostredia so špecifikáciou na prácu s digitálnymi zariadeniami a s informačnými technológiami.  Pri nastavení efektívneho systému vzdelávania v zlepšovaní digitálnych zručností sa pri výbere školiteľov prihliadalo na dôležité kritérium dlhodobej praxe vo vzdelávaní seniorov.

Čo si mám na školenie priniesť? (občerstvenie, nápoje, lieky, dioptrické okuliare a iné)?

Na školeniach nie je zabezpečené občerstvenie ani pitný režim, preto odporúčame seniorom priniesť si vlastné občerstvenie a nápoje. V prípade ak senior/-ka užíva lieky, alebo nosí dioptrické okuliare, odporúčame pripraviť si ich a priniesť so sebou na školenie.

Ak mi počas priebehu školenia nastane situácia, že sa zo závažných dôvodov (lekár, operácia, rodinná udalosť) nemôžem zúčastniť jedného zo stretnutí, ako mám ďalej postupovať?

Účasť na prvom a poslednom (piatom) stretnutí je jedna z podmienok pre úspešné absolvovanie školenia a následne odovzdanie digitálneho zariadenia do osobného vlastníctva. Preto ak viete, že sa nebudete môcť niektorého stretnutia zúčastniť, informujte prosím svojho školiteľa.

V prípade ak sa neviete termínov školenia zúčastniť vôbec, (napriek tomu, že ste prihlásení na školenia) je potrebné účasť na školení zrušiť. Takýmto spôsobom novovzniknuté miesto na školeniach bude naplnené v poradí ďalším záujemcom o školenia. Seniorom či seniorkám, ktorí účasť na školeniach zrušili, ale ich záujem o školenia pretrváva, odporúčame vyhľadať si nový termín školení v mieste záujmu o školenia a opätovne sa na školenia predregistrovať.

Je možnosť dostať tablet aj keď sa školenia nezúčastním?

Podmienka pre získanie tabletu je 100% účasť na školeniach. V prípade závažných dôvodov sa akceptuje jedno vymeškané stretnutie.

Môj zdravotný stav si vyžaduje asistenčnú sprievodnú osobu, môže prísť s asistenčnou sprievodnou osobou na školenia?

Pre úspešné zvládnutie školenia je možné prísť na školenie za asistencie sprevádzajúcej osoby, ktorá asistuje seniorovi počas školenia.

Doprava na školenie

Je zabezpečená doprava na školenie?

Dopravu na školenie si každý účastník zabezpečuje vo vlastnej réžií.

Covid–19 opatrenia

Aké sú COVID -19 opatrenia, ktoré musím spĺňať ak sa chcem školenia zúčastniť?

Opatrenia na školeniach sa riadia aktuálnymi podmienkami stanovenými kompetentnými úradmi. V prípade zhoršenia pandemickej situácie budeme o aktuálnych opatreniach a ich vplyvoch na prebiehajúce školenia informovať.

Nie som očkovaný proti COVID–19. Môžem sa školenia aj tak zúčastniť?

Opatrenia na školeniach sa riadia aktuálnymi podmienkami stanovenými kompetentnými úradmi. V prípade zhoršenia pandemickej situácie budeme o aktuálnych opatreniach a ich vplyvoch na prebiehajúce školenia informovať.

Dátový balík

Absolvoval som školenie, kedy dostanem dátový balík?

Po úspešnom absolvovaní školenia Vám bude doručený list s poukážkou na dátový balík do Vašej poštovej schránky. Termín doručenia dátového balíku je individuálny v závislosti od termínu ukončenia školenia.

Mám poukaz na dátový balík, ako mám ďalej postupovať?

V prípade, ak ste boli zaradený do skupiny znevýhodnených, spojí sa s Vami operátor spoločnosti Orange a bude Vám asistovať pri aktivácii telefonicky. Nie je nevyhnutné, aby ste sa dostavili do pobočky Orange. Počas telefonátu si  prichystajte  list s poukážkou (kód je uvedený na spodnej časti prvej strany listu) a občiansky preukaz, aby ste ich počas hovoru vedeli pohotovo použiť. Následne Vám Orange doručí zmluvu a SIM kartu s dátovým balíkom, ktorú si vložíte do tabletu. Pre pomoc s vložením karty do tabletu a aktiváciu dátového balíka môžete využiť infolinku Call Centra na čísle 02/35 80 30 80.

Pokiaľ ste dostali list, kde ste boli vyzvaný na návštevu pobočky Orange, dostavte sa osobne na určenú pobočku spoločnosti Orange. Nezabudnite si so sebou na pobočku vziať list s informáciou o dátovom balíku, Váš funkčný a nabitý tablet a doklady. Na pobočke Vám bude rád asistovať pracovník predajne Orange pri aktivácií a vložení SIM karty do tabletu.

Koľko dát mám k dispozícií bezplatne v rámci dátového balíka?

Od aktivácie SIM karty máte k dispozícií dátový balík v objeme úvodných 40GB, ktoré môžete začať využívať 12 mesiacov hneď po aktivácií. Balík 40 GB môžete čerpať počas 12 mesiacov, s tým, že prvé 4 mesiace je nastavený limit 10 GB dát na mesiac z dôvodu zabránenia vyčerpania dát nedopatrením (napríklad nesledovaním si množstva spotrebovaných dát, sťahovaním veľkých súborov či aplikácií). Po prekročení limitu 10 GB skôr ako na konci mesiaca, môžete v danom mesiaci naďalej využívať dáta neobmedzene a bezplatne, avšak s nižšou rýchlosťou. Ak si chcete sledovať dáta a overiť si, či ste predčasne spotrebovali viac dát ako máte predurčené pre plnohodnotnú rýchlosť, môžete si takúto kontrolu urobiť sami v  tablete ak si otvoríte „Nastavenia“ a vyhľadáte „Mobilná sieť“ a kliknete na možnosť „Spotreba dát“.

Musím si platiť za ďalší dátový balík alebo aktivovať si dátový balík keď miniem dáta v danom miesiaci?

Nie, nie je to nevyhnutné.  Ak sa Vám podarí úvodný objem poskytnutých 10 GB dát za mesiac minúť skôr ako v danom mesiaci, môžete datovať aj naďalej, avšak s nižšou rýchlosťou. V prípade, ak miniete celkový objem úvodných dát  40 GB a budete chcieť využívať vyššiu prenosovú rýchlosť, tak si budete musieť dobiť kredit (2 GB za 6 EUR alebo 10 GB za 10 EUR). Každým nabitím kreditu sa Vám predĺži platnosť Vašej SIM karty o ďalších 12 mesiacov.

Čo ak vyčerpám 40 GB dát za 4 mesiace, nemám už žiadne dáta zadarmo?

Ak sa Vám podarí úvodný objem poskytnutých 40 GB dát minúť skôr ako za 12 mesiacov, samozrejme môžete využívať dáta aj naďalej, avšak s nižšou rýchlosťou. Ďalšou alternatívou je možnosť dokúpiť si nové dáta, ktoré budete môcť využívať za rovnakých zvýhodnených podmienok. Dobitím dát si zároveň predĺžite platnosť SIM karty o ďalších 12 mesiacov. Spôsoby dobitia kreditu na dátovej SIM karte sú nasledovné:

 • Osobne na ktorejkoľvek Orange predajni
 • Obnova Prima kreditu s paušálom
 • Obnova Prima kreditu cez terminál
 • Automatická obnova kreditu cez platobnú kartu - Autopay
 • Cez Internet - www.orange.sk/dobijanie-kreditu/pir
 • Cez bankomat 

Po dobití kreditu je nevyhnutné následne poslať bezplatnú SMS na číslo 445 buď s textom „DATUJEM  2GB“ pre dobitie 2GB dát alebo „DATUJEM 10 GB“.

Čo sa stane v prípade, ak neminiem úvodný objem 40 GB dát do 12 mesiacov?

Ak sa neminie celý balík v objeme 40 GB, po uplynutí 12 mesiacov už nebude môcť z tohto balíka ďalej čerpať dáta, čiže balíku vyprší platnosť. Aj hľadiska predĺženia platnosti SIM karty odporúčame pred uplynutím 12 mesiacov od aktivácie SIM karty, dobiť kredit vo výške min. 6 EUR.

Ako si viem overiť výšku kreditu?

Výšku svojho kreditu si môžete skontrolovať zaslaním bezplatnej SMS s textom „STAV“ na číslo 445.

Ako si viem overiť spotrebu dát?

Svoju spotrebu dát si môžete skontrolovať nasledovnými spôsobmi:

- zaslaním bezplatnej SMS s textom „STAV“ na číslo 445

- prostredníctvom Zákazníckej zóny na webovej stránke www.orange.sk

- cez aplikáciu Môj Orange, ktorú si viete bezplatne stiahnuť z Vášho tabletu pomocou aplikácie AppGallery

Odporúčame Vám využiť možnosť sledovania spotreby dát priamo v tablete, a to nasledovným spôsobom: v tablete si otvorte menu „Nastavenia“ vyhľadať „Mobilná sieť“ a kliknite na možnosť „Spotreba dát“. Následne sa Vám zobrazí objem spotrebovaných dát

Zároveň Vám ORANGE doručí bezplatnú notifikáciu o čerpaní dát pri zostatku 1 GB dát a takisto aj pri 100 % vyčerpaní objemu dát.

Platia mi bezplatné dáta iba na Slovensku?

Bezplatné dáta môžete v plnom rozsahu využívať kdekoľvek na Slovensku. Pri roamingu v krajinách Európskej únie platí, že určité množstvo dát sa dá využívať bezplatne, konkrétne pri 10GB môžete minúť v Európskej únií bez príplatku 9,35 GB. Nad tento rámec sa dáta v spoplatňujú podľa platného cenníka Prima karty. Aktiváciu roamingu je potrebné vykonať zaslaním bezplatnej SMS z tabletu na číslo 444 s textom „ROAM A“ a pre jeho zrušenie, respektíve zastavenie pošlite bezplatnú SMS na číslo 444 s textom „ROAM D“.

Vo svojej poštovej schránke som poukaz na dátový balík nenašiel, čo mám robiť?

V prípade ak si ani do konca marca 2023 nenájdete list s poukazom na uplatnenie dátového balíka vo Vašej poštovej schránke, kontaktujte, prosím infolinku Call Centra pre projekt Digitálnych seniorov na telefónom čísle 02 /35 80 30 80  a dohodnite si ďalší postup. Infolinka Call Centra je k dispozícii počas pracovných dní v čase od 8:00 h do 16:00 h.

Na pobočke mi povedali, že už nemajú SIM karty s dátovým balíkom, ako mám ďalej postupovať?

Pravdepodobne došlo k omylu, SIM karty sú prichystané pre seniorov na príslušných pobočkách spoločnosti Orange v potrebnom počte. V prípade ak sa tak stalo, prosím kontaktuje nás na infolinke Call Centra pre projekt Digitálni seniori na telefónom čísle

02 /35 80 30 80.

Čo mám urobiť v prípade straty, poškodenia a odcudzenia SIM karty ?

Počas platnosti SIM karty máte možnosť požiadať o bezplatnú výmenu v prípade ak došlo k strate, nefunkčnosti, či poškodeniu (s výnimkou mechanického poškodenia) SIM karty. V prípade krádeže SIM karty máte možnosť požiadať o bezplatné zablokovanie a takisto aj odblokovanie SIM karty telefonicky na čísle +421 905 905 905 alebo požiadať o to osobne na predajni spoločnosti Orange.